MasterCard Visa Maestro Bancontact / Mister Cash Belfius KBC PayPal

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: Dit is een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft betreffende een overeenkomst op afstand. Deze producten en/of diensten worden door de ondernemer of door een derde partij geleverd op basis van een akkoord tussen die derde partij en de ondernemer;

Bedenktijd: Dit is de periode waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden in verband met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: een kalenderdag;

Duurovereenkomst: Dit is een overeenkomst die van kracht is tot de regelmatige levering van producten en/of diensten gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk instrument – waaronder ook e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, te bewaren op een manier die raadpleging of gebruik in de toekomst tijdens een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te beëindigen;

Ondernemer: de rechtspersoon Decomundo BVBA die goederen op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: dit is een overeenkomst die afgesloten wordt tussen de ondernemer en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten.  Tot en met het sluiten van de overeenkomst wordt uitsluitend of mede gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: dit is een manier die gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in éénzelfde ruimte hoeven samen te komen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Decomundo.shop is een onderdeel van Decomundo BVBA (hierna: “Decomundo”)

Vestigingsadres:

Liersesteenweg 7B

2221 Heist-op-den-Berg

Telefoonnummer: 015 22 01 22

E-mailadres: [email protected]

BTW-identificatienummer: BE 0658.943.269 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden op elke aanbieding van Decomundo en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aan de consument de tekst van deze algemene voorwaarden aangeboden om in te kijken. Indien dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is, zal Decomundo aanduiden op welke manier de algemene voorwaarden bij Decomundo in te zien zijn, vooraleer de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. Deze kunnen eventueel, op aanvraag van de consument, kosteloos opgestuurd worden.

Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, stelt Decomundo ,in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de algemene voorwaarden elektronisch aan de klant ter beschikking. Dit op zodanige wijze dat deze tekst door de consument op een simpele manier kan worden bewaard op een duurzame gegevensdrager. Indien dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is, zal alvorens de overeenkomst op afstand gesloten wordt , worden aangeduidt hoe de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan geraadpleegd worden. Deze kunnen eventueel, op aanvraag van de consument,elektronisch bezorgd worden of kosteloos opgestuurd worden.

Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke productvoorwaarden gelden, is het tweede en derde lid van dezelfde toepassing. Als de voorwaarden contradictorisch zijn kan de consument zich steeds beroepen op de voor hem meest gunstige beschrijving.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een bepaalde aanbieding slechts tijdelijk geldig is of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.

Het aanbod heeft als inhoud een complete en juiste omschrijving van de aangeboden goederen De beschrijving van de goederen is voldoende accuraat zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Indien Decomundo afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Accidentiele vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat de consument begrijpt en duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die samengaan met de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst met de consument komt tot stand bij aanvaarding, door de consument, van het aanbod. Dit onder voorbehoud door het bepaalde in lid 4, er moet ook voldaan zijn aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Als de consument het aanbod aanvaard heeft langs elektronische weg, bevestigt Decomundo onmiddellijk, ook langs elektronische weg, het ontvangen van de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst nog ontbinden zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Decomundo is bevestigd.

Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt Decomundo voor een beschermde webomgeving. Decomundo treft de nodige maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen. Ook indien de consument elektronisch kan betalen, zal Decomundo de nodige veiligheidsmaatregelen treffen.

Decomundo kan zich - binnen wettelijke kaders – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsook over andere feiten en factoren die van belang zijn voor een gefundeerd aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Decomundo op basis van deze analyse goede redenen heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling af te wijzen of aan de opdracht bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal op zijn laatst bij de bezorging van de goederen  de volgende gegevens, schriftelijk of op zodanige manier dat ze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, bezorgen aan de consument:

het adres van de vestiging van de ondernemer dat de consument kan bezoeken indien hij klachten heeft;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument beroep kan doen op het herroepingsrecht. Indien het herroepingsrecht niet meer zou gelden, moet dit duidelijk vermeldt zijn;

de informatie over garanties en dienst na aankoop;

de prijs van het product inclusief belastingen;

de wijze van betaling, levering en/of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan de overeenkomst die gesloten werd bij de aankoop van een product zonder redenen ontbinnen gedurende de bedenktijd van minimaal 14 dagen. De ondernemer kan bij de consument informeren naar de reden van herroeping, de consument is niet verplicht hierop in te gaan.

De in lid 1 genoemde bedenktijd start op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument bepaalde derde, die niet de transporteur is, het product in ontvangst heeft genomen. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd van start op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

De consument zal gedurende de bedenktijd voorzichtig en fatsoenlijk omgaan met het product en het pakmateriaal. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om de aard, de specificaties en de werking van het product waar te nemen. Het vertrekpunt hiervoor is dat de consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat zou doen in een winkel.

De consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen van het product die volgen uit een manier van het product te hanteren die verder gaat dan beschreven in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardeverminderingen van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft bezorgd.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de bijhorende kosten

Indien de consument beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer melden door gebruikt te maken van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige manier.

Binnen 14 dagen, nadat de consument meldt dat hij beroep wil doen op het herroepingsrecht, stuurt hij het product terug, of geeft hij dit af aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen.

De consument stuurt het product terug samen met alle geleverde gadgets, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de correcte en tijdige inroeping van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument is verantwoordelijk voor de rechtstreekse kosten van het terugsturen van de goederen. Als de ondernemer meldt de kosten voor terugzending op zicht te nemen, hoeft de consument ze niet te dragen.

Als de consument beroep doet op zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- tarieven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de FOD Economie te Brussel.

Een geschil wordt door de FOD Economie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de FOD Economie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de FOD Economie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De FOD Economie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de FOD Economie (economie.fgov.be/nl/geschillen). De beslissingen van de FOD Economie geschieden bij wege van bindend advies.

De FOD Economie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

16.1 Betaling

Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u verschillende betalingsmogelijkheden gebruiken. U kunt een betaling doen door middel van iDeal (via uw eigen bank), Credit Card, Paypal. Meer over de verschillende betalingsmogelijkheden kunt u hier lezen. Wij nemen uw bestelling in behandeling zodra wij uw aanbetaling hebben ontvangen. Zo kunt u zo snel mogelijk genieten van uw nieuwe producten.

16.2 Bevestiging van uw bestelling

Direct na uw aanbetaalde bestelling ontvangt u van ons een orderbevestiging per e-mail met uw ordernummer. Het is raadzaam om dit ordernummer goed te bewaren en bij de hand te houden wanneer u vragen hebt over uw order. De koopovereenkomst tussen Decomundo en u komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging ontvangen hebt. Heeft u geen orderbevestiging na uw bestelling ontvangen, controleert u dan eerst of deze in uw spambox (ook wel junkmail folder genoemd) terechtgekomen is. Als dat niet het geval is, neemt u dan alstublieft contact op met ons. Wij controleren dan of wij uw bestelling in goede orde hebben ontvangen en kunnen u wanneer nodig nogmaals een orderbevestiging per e-email sturen.

16.3 Bezorgadres na bestelling wijzigen

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst en uw order is bevestigd, is het in sommige gevallen mogelijk om in overleg uw bezorgadres te wijzigen. Dit kan er echter wel toe leiden dat wij een nieuwe afleveringsdag met u moeten inplannen en dat de levertijd van uw bestelling kan worden vertraagd.

16.4 Bestelling wijzigen

Een wijziging van uw bestelling dient u minstens vier werkdagen voor de afgesproken afleveringsdag door te geven door contact op te nemen met ons. Dit kan er wel toe leiden dat er een nieuwe afleveringsdag (en levertijd) ingepland moet worden.

16.5 Plaats van bezorging

Decomundo bezorgt door heel België.

16.6 Het bezorgen van uw bestelling

Om de levering van uw bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u ons vooraf in te lichten of er omstandigheden zijn die de bezorging van uw bestelling mogelijk kunnen bemoeilijken. Wij raden u aan om met het volgende rekening te houden:

U bent verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar uw bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan zijn eventuele daarmee verband houdende kosten voor uw rekening. Decomundo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve gevolgen als u ons niet tijdig op de hoogte hebt gebracht van bijzondere omstandigheden die van invloed zijn op de bezorging van uw bestelling.

16.6.1 Bent u niet thuis?

Indien we u niet thuis treffen bij een levering van kleingoed producten zoals kussens, zal de bezorger het product proberen aan te bieden bij de buren. Indien het pakket door een van de buren in ontvangst wordt genomen zullen de naam en handtekening van de ontvangende persoon worden genoteerd en opgeslagen. De chauffeur zal ook een briefje in uw brievenbus achterlaten met het adres + huisnummer / toevoeging van het adres waar het pakket is bezorgd. Indien de chauffeur geen buren treft zal hij het pakket tot driemaal toe proberen aan te bieden. Na een derde poging zal het pakket worden afgegeven bij het dichtstbijzijnde Bpost afhaalpunt. Dit zijn doorgaans sigarenboeren of lokale supermarkten. U wordt hierover op de hoogte gebracht door middel van een briefje in uw brievenbus.

16.6.2 Controle van uw bestelling bij levering

Bij alle leveringen vragen wij u om de goederen te inspecteren op uiterlijke beschadigingen, alvorens af te tekenen voor ontvangst. Let u bijvoorbeeld op scheuren in de verpakkingen, eventuele waterschade of andere schades die zouden kunnen leiden tot een beschadigd product.

Indien uw bestelling wordt geleverd met de pakketdienst van Bpost, controleert u de zending op uiterlijke schade alvorens het pakket of pakketten te accepteren. Indien u geen uiterlijk schades kan constateren zal de chauffeur u vragen om uw achternaam en uw handtekening voor ontvangst. Door te tekenen voor ontvangst maakt u geen aanspraak meer op restituties of compensaties voor beschadigde artikelen. U maakt nog wel aanspraak op restituties of compensaties voor eventuele verkeerde leveringen. Denkt u hierbij aan verkeerde kleur of maat product. Mocht u na controle gebreken of beschadigingen aan de producten aantreffen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met ons.

Mocht u na controle gebreken of beschadigingen aan de producten aantreffen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met ons.

16.7 Retourzending

Zodra u ons hebt laten weten dat u de koopovereenkomst ontbindt, ontvangt u van ons nadere instructies. In enkele gevallen zal onze klantenservice telefonisch contact met u opnemen voor nadere vragen.

16.7.1 Pakketten

Indien u een retourzending heeft die kan worden verzonden met de pakketdienst van Bpost treft u hieronder het reguliere verloop van terugzending:

Het pakket biedt u aan bij het dichtstbijzijnde Bpost punt. Deze vindt u over het algemeen terug in een grote supermarktketen of sigarenboer.

Kosten voor het retour zenden aan Decomundo zijn voor rekening van u als klant, tenzij anders overeengekomen met onze klantenservice. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Decomundo zijn voor risico en rekening van u als koper.

Na ontvangst van het retour gestuurde product, zal Decomundo het product door een deskundige laten inspecteren. U ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door de Decomundo wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een gedeelte daarvan terug binnen een uiterlijke termijn van 30 dagen.

16.8 Klachtenafhandeling

Door u toegezonden e-mails zullen ten minste binnen 5 werkdagen worden beantwoordt door een van de klantenservice medewerkers van Decomundo. De procedure voor het indien van een klacht wordt hieronder toegelicht:

Stuur een email naar [email protected] Decomundo.be, vermeldt daarbij uw bestelnummer, een heldere omschrijving van uw klacht en voeg een foto van het probleem toe aan uw emailbericht.

U ontvangt een reactie van een van de klantenservice medewerkers van Decomundo binnen een maximale termijn van 5 werkdagen. De medewerker kan u vragen om aanvullende informatie, waarna wij pogen gezamenlijk tot een geschikte oplossing voor uw probleem te komen.

16.9 Garantiebepaling

De garantietermijnen gaan in op het moment dat Decomundo uw bestelling bij u heeft bezorgd.

16.9.1 Voorwaarden voor de garantie

Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U kunt aantonen dat u bij Decomundo een aankoop heeft gedaan, uw orderbevestiging is hiervoor voldoende.

Het product is onbeschadigd en schoon.

U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies.

U stelt Decomundo binnen uiterlijk twee weken nadat u een gebrek hebt ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met ons.

Tijdens het eerste jaar heeft u op alle dekbedden recht op volledige garantie bij fabrieksfouten. De daaropvolgende jaren geldt garantie op basis van afschrijving. Na drie jaar kunt u geen aanspraak meer maken op garanties.

16.9.2 De garantie

Decomundo hanteert de garantievoorwaarden, zoals ze zijn overeengekomen met o.a. de Consumentenbond. De productgarantie is standaard 3 jaar (met uitzondering van textielproducten waar één jaar garantie geldt) op basis van afschrijving:

In het eerste jaar krijgt u de volledige kosten vergoed voor reparatie/vervanging inclusief vracht- en voorrijkosten.

In het tweede jaar krijgt u tweederde van de kosten vergoed.

In het derde jaar krijgt u eenderde van de kosten vergoed.

Deze garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.

In geval van garantie bepaalt de betreffende fabrikant of een product gerepareerd dan wel vervangen wordt. De datum waarop u ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor uw eigen rekening.

16.10 Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Decomundo niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden (onjuiste informatie) op deze website. Bovendien garanderen wij niet dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Decomundo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van onjuiste informatie (of interpretatie daarvan) op de website van Decomundo.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

16.11 Copyright

De op Decomundo afgebeelde gegevens (producten, foto’s, teksten, illustraties, logo’s) zijn eigendom van Decomundo en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website van Decomundo mag alleen worden gebruikt worden voor niet- commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Decomundo.

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Decomundo zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.